Wie zijn wij:
Tuindesign-Robinia, Strikkeweg 39 2339 Merksplas Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Telefoon: 014 63 23 51 en voortaan "WIJ" genoemd. 

Gezien ook wij trachten zo goed mogelijk te voldoen aan de GDPR/AVG (van kracht sinds 25/5/2018) presenteren wij u deze privacyverklaring.
Mochten er desondanks nog vragen zijn na het lezen van deze verklaring, kan u steeds onze functionaris voor gegevensbescherming (ook wel DPO Data Protection Officer genoemd) contacteren via deze weg: infoDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., GSMnr.: 0474 24 31 18 en vragen naar Marc Korthout.

Deze privacyverklaring is op maat gemaakt voor client en mag niet gecopieert worden zonder uitdrukkelijk toestemming van de functionaris voor gegevensbescherming.

1. WAT:
Hierin leggen wij uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, wat uw rechten zijn, hoe je deze kan laten gelden enz.
Gebruikte termen:

Persoonsgegevens: hiermee bedoelt de GDPR/AVG alle info die een natuurlijk persoon, direct of indirect zou kunnen identificeren. Verder aangeduid als "gegevens" Het gaat dus NIET over bedrijfsgegevens !!

Verwerken: persoonsgegevens verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

2. WELKE:
Wij verwerken volgende persoonsgegevens van u: Naam, adres, telefoonnummer en/of gsm-nummer en e-mailadres.
Deze gegevens zijn bij ons terecht gekomen door:
1. dat u ze zelf aan ons heeft bezorgd tijdens of voorafgaand aanvragen
2. ons overgemaakt door invullen van contactformulier
3. door een derde partij 

Wij verzamelen geen gegevens op enige andere wijze.

3. DOEL:
Dit doen wij met als doel om met u in contact te komen of te blijven aangaande te leveren diensten, opvolgen van geleverde diensten of uw vragen te kunnen beantwoorden. Dit is dus een precontractuele of contractuele relatie.

Mochten wij per uitzondering toch andere persoonsgegevens van u privé ontvangen, dan zal dit enkel gebruikt worden voor 1 welbepaald doel en slechts tijdelijk bewaard.

4. BEWARING:
We zullen uw gegevens bijhouden zolang uw dossier actief is of zolang wij uw persoonsgegevens nodig hebben om u een bepaalde dienst te kunnen aanbieden.

5. BEVEILIGING:
Voor deze verwerking nemen wij natuurlijk de gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens optimaal te beschermen rekening houdend met de aard van de gegevens en de hiermee gepaard gaande risico's. Gezien wij over basisgegevens beschikken (dus bijzondere gegevens zoals door GDPR in Art 9 beschreven) hebben wij volgende maatregelen in voege:
• De computers waarop gegevens verwerkt worden zijn standaard beveiligd met een gebruikersnaam en een complex wachtwoord.
• Alle computers zijn uitgerust met een Small Office Security oplossing dewelke natuurlijk steeds "up-to-date" gehouden wordt en automatisch meerdere scans uitvoert.

Alle Windows-installaties worden automatisch van updates voorzien en maandelijks gecontroleerd.

Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Zodra wij op de hoogte zijn van ongeoorloofde toegang tot onze IT-systemen of onrechtmatige wijziging, beschadiging of mogelijk verlies van uw gegevens (Elektronisch of op papier) zullen we onmiddellijk alle nodige maatregelen treffen om dit risico tot een minimum te beperken en in de toekomst te vermijden. Hierdoor zal ook de mogelijke schade voor u zeer beperkt blijven.

6. DOORGIFTE:
Aan volgende partijen geven we uw gegevens door en dit voor het vermelde doel oa:

• Boekhouder om te voldoen aan onze wettelijke eisen van boekhouding;

• Voor werknemers: het sociaal secretariaat en dit met als doel loonsberekening.

Derde partijen opdrachtgevers en/of betrokken partijen en doel: samenwerking project

Met bovenvermeldde partijen sluiten wij verwerkersovereenkomsten waarin bepaald wordt dat ook zij zich dienen te richten naar de GDPR/AVG richtlijnen.

Ten alle tijden zullen wij waken over het feit dat uw persoonsgegevens NIET buiten de EER opgeslagen zullen worden zonder een degelijke garantie van eventueel betreffende partij(en), dat ook zij volledig voldoen aan de GDPR/AVG wetgeving.

7. UW RECHTEN :
Hieronder volgt een opsomming van uw rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, of deze van toepassing is/zijn en hoe u deze kan laten gelden :
Inzage: U heeft recht om inzage te vragen over welke gegevens wij van uw bezitten en mochten er fouten of onvolledigheden zijn, vragen tot rechtzetting, aanvulling en zelfs verwijdering. Opgelet: indien u om verwijdering vraagt kan dit enkel maar uitgevoerd mits we uw gegevens niet meer nodig hebben voor andere redenen dan aangehaald in onze doelsomschrijving punt 3 Denk hierbij aan Fiscale, Juridische en Sociale wetgevingen.
Overdraagbaarheid: Indien u van dienstverlener wil veranderen zullen wij uw persoonsgegevens (enkel deze), in een digitaal leesbaar standaardformaat, aan de nieuwe organisatie overhandigen.

Bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering: Aangezien we dit niet uitvoeren is dit niet van toepassing.

Bezwaar tegen gegevensverwerking: Deze is enkel van toepassing indien uw gegevens gebruikt worden voor direct marketing maar aangezien wij ook dit niet uitvoeren is dit dus niet van toepassing.

Recht op transparantie: U wordt geïnformeerd over de inhoud van deze privacyverklaring via deze link , als bijlage bij elk elektronisch contact en zichtbaar geplaatst in onze kantoren. Op eenvoudige aanvraag kan u een afschrift bezorgd worden.

Als u 1 of meerdere van deze rechten wil laten gelden gelieve dit schriftelijk aan te vragen met bewijs van uw identiteit en we zullen binnen 30 dagen hierop reageren.

8. KLACHTEN
Mocht u niet akkoord gaan met de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, uw rechten respecteren of deze privacyverklaring, laat het ons eerst weten zodat wij hierop gepast kunnen reageren.
U kan altijd klacht indienen bij de Gegevens-beschermingsautoriteit = GBA (oude Privacycommissie) via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. of via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via telefoon op 02/274 48 00

9. VARIA
Deze privacyverklaring treedt in werking op 17/12/2018 en vervangt alle voorgaande.
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.